Informator dla osób niepełnosprawnych

Przeprowadzka Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zmienia siedzibę i teraz będzie się mieścił w ratuszu przy ul. Moniuszki. Od 30 kwietnia 2018 r. w nowej siedzibie będą przyjmowane wnioski, wydawane legitymacje osób niepełnosprawnych i karty parkingowe (BOI), a także bedą się tam odbywać posiedzenia […]

Brak grafiki
Informator dla osób niepełnosprawnych

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień – ważne informacje

W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.   Wydawanie legitymacji według […]

Brak grafiki
Informator dla osób niepełnosprawnych

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1541). Zgodnie z w/w przepisami legitymacja osoby niepełnosprawnej wydawana jest na podstawie prawomocnego […]

Brak grafiki
Informator dla osób niepełnosprawnych

Procedura orzekania o niepełnosprawności (osoby poniżej 16-go roku życia)

1. Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia,adres zamieszkania, numer PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania oraz PESEL, cel uzyskania orzeczenia, określenie sytuacji społecznej, informacje o tym, czy wnioskodawca ubiegał się poprzednio o ustalenie […]

Brak grafiki
Informator dla osób niepełnosprawnych

Procedura orzekania o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16-go roku życia)

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy wystąpić z wnioskiem do zespołu ds. orzekania. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności (ten druk jest wydawany wraz z wnioskiem), które należy złożyć wraz z dokumentacją medyczną, która będzie potwierdzać […]

Brak grafiki
Informator dla osób niepełnosprawnych

Czy zaświadczenia związane z orzekaniem o niepełnosprawności są płatne?

Na podstawie art. 16, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.) na życzenie świadczeniobiorcy, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązany jest bezpłatnie wystawić zaświadczenie o stanie […]

Brak grafiki
Informator dla osób niepełnosprawnych

Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności?

Najkrócej mówiąc orzeczenie nadaje posiadającej go osobie status osoby niepełnosprawnej. Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień: korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, […]

Brak grafiki
Informator dla osób niepełnosprawnych

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych (t.j. – Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721, ze zm.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności […]

Informator dla osób niepełnosprawnych

Nowe karty parkingowe

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane przed 1 lipca 2014 roku zachowają ważność do 30 czerwca 2015 roku. W związku z tym wszystkie karty parkingowe wydane przez wydziały komunikacji stracą swą ważność z dniem 1 lipca br. Prawo do wydania nowej karty parkingowej […]