Obsługa osób uprawnionych – tłumacz języka migowego

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 

W Starostwie Powiatowym w Nowej Soli jest również dostępny wideotelefon, który umożliwia kontakt z tłumaczem języka migowego. Obsługa osób niesłyszących z wykorzystaniem wideotelefonu jest możliwa bez wcześniejszego umówienia wizyty w godzinach pracy urzędu.

 

Wybór preferowanej formy komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

 1. wysłanie maila pod adres: a.niedzwiedz@powiat-nowosolski.pl
 2. przesłanie informacji faksem pod numer: 68 458 6831,
 3. wysłanie wiadomości sms i mms pod numer 790 227 119.

Osoby te,  zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli.

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli.

Wysłanie zgłoszenia

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 2. imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),
 3. rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Starostwa, która sprawę realizuje),
 4. propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli),
 5. kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),
 6. preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Starostwa będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowej Soli i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

Na podstawie obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2012 r. przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo:

 1. Skorzystać w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Nowej Soli z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
 2. Skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego.

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 412 ze zm.).