Obsługa osób uprawnionych – tłumacz języka migowego

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Wybór preferowanej formy komunikacji
Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:
1.       wysłanie maila pod adres: d.majos@powiat-nowosolski.pl
2.       przesłanie informacji faksem pod numer: 68 458 6831,
3.       wysłanie wiadomości sms i mms pod numer 790 227 119.
Osoby te,  zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli.
Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli.
Wysłanie zgłoszenia
Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:
1.       imię i nazwisko osoby uprawnionej,
2.       imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),
3.       rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Starostwa, która sprawę realizuje),
4.       propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli),
5.       kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),
6.       preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)
Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Starostwa będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.
Spotkanie i załatwienie sprawy
O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowej Soli i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.
Na podstawie obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2012r przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo:
1. Skorzystać w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Nowej Soli z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
2. Skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego.
Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228).