Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Procedura orzekania o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16-go roku życia)

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy wystąpić z wnioskiem do zespołu ds. orzekania. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności (ten druk jest wydawany wraz z wnioskiem), które należy złożyć wraz z dokumentacją medyczną, która będzie potwierdzać […]

Brak grafiki
Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Czy zaświadczenia związane z orzekaniem o niepełnosprawności są płatne?

Na podstawie art. 16, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.) na życzenie świadczeniobiorcy, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązany jest bezpłatnie wystawić zaświadczenie o stanie […]

Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności?

Najkrócej mówiąc orzeczenie nadaje posiadającej go osobie status osoby niepełnosprawnej. Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień: korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, turnusach […]

Brak grafiki
Informator Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 t.j.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 r. poz. 857 t.j.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów […]