Procedura orzekania o niepełnosprawności (osoby poniżej 16-go roku życia)

1. Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia,adres zamieszkania, numer PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania oraz PESEL, cel uzyskania orzeczenia, określenie sytuacji społecznej, informacje o tym, czy wnioskodawca ubiegał się poprzednio o ustalenie niepełnosprawności oraz podpis opiekuna prawnego dziecka.

Jeżeli z wnioskiem o wydanie orzeczenia występujemy po raz kolejny, to nie powinno się go składać wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniej decyzji.

2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko (powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku).

3. Dowody leczenia umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności i potwierdzające rozpoznanie chorób opisanych w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia.

Wymagane druki można otrzymać w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 65, pok. 10 lub punkcie obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 B. Wzory wniosków można również otrzymać w ośrodkach pomocy społecznej na terenie powiatu nowosolskiego i wschowskiego, a także pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

Wniosek do pobrania