Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Od 1 sierpnia 2017 r. legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1541).

Zgodnie z w/w przepisami legitymacja osoby niepełnosprawnej wydawana jest na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania. Wyglądem i formatem legitymacja przypomina dowód osobisty i wykonana jest z takiego samego materiału jak dokument tożsamości. Legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia. Okres ważności legitymacji  nie może być jednak dłuższy niż:

1.      5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,

2.      10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60-go roku życia,

3.      W przypadku osób po 60-tym roku życia legitymacja wystawiana jest na okres ważności orzeczenia lub na stałe w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane na trwale).

W nowym wzorze legitymacji dane dotyczące stopnia i rodzaju niepełnosprawności będą wpisywane na wniosek osoby zainteresowanej. Dane te będą zapisane na dokumencie za pomocą kodu QR.

Przykład kodu QR:

Dla osób niepełnosprawnych nowe legitymacje są darmowe. Od 1.08.2017 r. pobierana jest tylko opłata za wydanie duplikatu legitymacji – opłatę w wysokości 15 zł należy uiścić na konto Powiatu Nowosolskiego nr 45 1600 1462 1743 4451 7000 0004, a dowód wpłaty dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu legitymacji.

Jeśli osoba niepełnosprawna posiada już wydaną wcześniej “papierową” legitymację, która nie utraciła ważności, to wniosek wydanie legitymacji według nowego wzoru nie jest traktowany jak wniosek o wydanie duplikatu i nie ma konieczności uiszczania w/w opłaty.

WAŻNE! – legitymacje osób niepełnosprawnych wydane przed 1.09.2017 r. zachowują swoją ważność i nie ma potrzeby ich wymiany.

 

WZÓR LEGITYMACJI

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki dokumentowi niepełnosprawni mogą korzystać z ulg i zniżek na podstawie prawa miejscowego, oferowanego głównie przez podmioty publiczne. Dlatego umieszczenie na legitymacji symbolu przyczyny niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności może warunkować przyznanie określonych odrębnymi przepisami ulg lub uprawnień.

Wniosek o wydanie legitymacji do pobrania