Katarzyna Kwiatkowska


Siedziba: ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól, Pokój nr 6
tel. +48 68 458 67 29, e-mail: k.kwiatkowska@powiat-nowosolski.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 10.00-14.00


Zakres spraw i zadań do realizacji:
Do zadań rzecznika konsumentów należy w szczególności:
– udzielanie bezpłatnych porad konsumentom
– występowanie do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów
– udzielanie pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową
– współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
– składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów

Wniosek Konsumenta do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nowej Soli

Rzecznik konsumentów może reprezentować konsumentów w sporze z przedsiębiorcami we wszystkich sprawach konsumenckich. Głównie są to wystąpienia do przedsiębiorców mające na celu przekonanie przedsiębiorcy o zasadności składanych przez konsumentów roszczeń. Rzecznik konsumentów nie posiada uprawnień do wydania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców- służy przede wszystkim bezpłatną i fachową poradą prawną wszystkim mieszkańcom powiatu nowosolskiego.
Jeżeli zachodzi potrzeba wystąpienia rzecznika do przedsiębiorcy w imieniu i na rzecz konsumenta, konsument powinien oprócz wniosku kierowanego do rzecznika,  przedłożyć kopie wszystkich związanych ze sprawą dokumentów, przede wszystkim umowę, zgłoszenie reklamacyjne, odpowiedzi przedsiębiorcy na składane reklamacje itp.

Kim jest konsument?
W rozumieniu art. 221 k.c. za  konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej  jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową .

Jakie są uprawnienia konsumenta jeżeli okaże się, że nie możemy w sposób prawidłowy korzystać z zakupionego towaru?
Jeżeli chcielibyśmy zareklamować zakupiony przez nas towar, który okazał się wadliwy, to możemy skorzystać z dwóch niezależnych od siebie uprawnień:

1. Uprawnienia wynikającego z art. 556 kodeksu cywilnego, na podstawie którego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wady ,

Na podstawie tego uprawnienia roszczenie kierujemy do sprzedawcy. To sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadę fizyczną polegającej na  niezgodność rzeczy sprzedanej z umową z umową i to w ciągu 2 lat od wydania towaru. Przedstawiając sprzedawcy dowód zakupu możemy domagać się naprawy bądź wymiany towaru na nowy.  Możemy żądać stosownego obniżenia ceny,  możemy odstąpić od umowy i żądać zwrotu gotówki, o ile niezgodność jest istotna.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji

2. Gwarancji i  wówczas roszczenie kierujemy do gwaranta na podstawie ważnej karty gwarancyjnej. Jest to w tym przypadku niezbędny dokument, w którym powinny być zawarte obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Uprawniony do gwarancji  może żądać od gwaranta wydania takiego oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku. Z dokumentu gwarancyjnego powinniśmy się dowiedzieć o czasie odpowiedzialności gwaranta tj. jak długo możemy składać reklamacje, czego możemy się domagać, w jakim terminie mają być zrealizowane nasze uprawienia jako konsumenta. Ponadto w karcie gwarancyjnej mogą być zamieszczone wszelkiego rodzaju wyłączenia odpowiedzialności gwaranta. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu to termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki  w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy  przez uprawnionego z gwarancji.