Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego

Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, musi najpierw złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Decyzję taką wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, poza podstawowymi danymi teleadresowymi, zawiera informację o posiadaniu przez tę osobę zainteresowaną orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo innego orzeczenia równoważnego (ważne orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, KRUS oraz orzeczenia o grupie inwalidzkiej również mogą być podstawą złożenia wniosku).

Kwestionariusz dołączany do wniosku służy dokonaniu samooceny przez osobę ubiegającą się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w zakresie ograniczenia lub utraty jej autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej w wykonywaniu określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Czynności te zostały dokładnie określone w kwestionariuszu.

Pracownicy powiatowych zespołów nie zostali przeszkoleni odnośnie sposobu wypełniania wniosku i kwestionariusza samooceny stąd nie mogą pomóc w wypełnianiu tych formularzy.

Ocena funkcjonowania osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia będzie dokonywana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej albo w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu (…) w Gorzowie Wielkopolskim lub w miejscu przez niego wyznaczonym, spełniającym warunki o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej
poziom potrzeby wsparcia należy wysłać na adres:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wielkopolski.

Szczegółowe informacje związane z procedurą ustalania poziomy potrzeby wsparcia dostępne pod numerem telefonu Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wielkopolskim: 95 7851447, -48, -49.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U.2023.100);

– Rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz.U.2023.2581).

DOKUMENTY DO POBRANIA W BIP