REGULAMIN
 objęcia Patronatem Starosty Nowosolskiego

 § 1. Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania patronatu przez Starostę Nowosolskiego nad wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami kulturalnymi, sportowymi, edukacyjnymi, turystycznymi, turniejami, zawodami, konkursami itp. o znaczeniu i zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym, zwanymi w dalszej części regulaminu ,,imprezami”.

§ 2. 1. Starosta Nowosolski może objąć patronatem imprezę służącą wykonaniu zadań o charakterze powiatowym oraz ponadpowiatowym sprzyjającą promocji powiatu.
     2. Starosta Nowosolski nie obejmuje patronatem imprez komercyjnych.

§  3. 1. Objęcie Patronatem Starosty Nowosolskiego, zwanego dalej ,,Patronatem” nie jest bezpośrednio związane z udzieleniem wsparcia finansowego przez Powiat Nowosolski.
     2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym.
     3. W zakresie sprawowanego Patronatu Starosta Nowosolski może ufundować nagrody rzeczowe oraz przekazać upominki.

§ 4. 1. Organizator imprezy ubiegający się o Patronat składa wniosek pisemnie w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli (ul. Moniuszki 3, 67 – 100 Nowa Sól) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc przed planowaną datą organizacji imprezy.
     2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
     3. Decyzję o objęciu Patronatem podejmuje Starosta Nowosolski.
     

§  5. 1. Informacja o objęciu bądź odmowie objęcia Patronatem przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej.
     2. Informacja, o których mowa w ust. 1, nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.
     
§ 6. 1. Objęcie Patronatem określonej imprezy zobowiązuje organizatora imprezy do wizualizacji Patronatu poprzez umieszczenie symboli Powiatu Nowosolskiego oraz informacji o Patronacie w miejscu organizowania imprezy oraz materiałach informacyjno-promocyjnych np. plakatach, reklamach, zaproszeniach.
     2. Treść i forma wizualizacji Patronatu podlega konsultacji z Rzecznikiem Prasowym Starosty Nowosolskiego.

§ 7. 1. Organizator imprezy jest obowiązany do promocji imprezy w mediach w tym społecznościowych oraz na stronach internetowych organizatora.
     2. Organizator jest obowiązany do przedłożenia na adres e-mailowy: rzecznik@powiat-nowosolski.pl dokumentacji fotograficznej oraz publikacji ze zrealizowanej imprezy, co stanowi formę sprawozdania z realizacji Patronatu.

§ 8. Postanowienia niniejszego regulaminu ulegają zmianie w trybie jego uchwalenia.

Wniosek o objęcie Patronatem Starosty Nowosolskiego

Wniosek o objęcie Patronatem Starosty Nowosolskiego – wersja edytowalna