REGULAMIN
 objęcia Patronatem Starosty Nowosolskiego

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania patronatu przez Starostę Nowosolskiego nad wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami kulturalnymi, sportowymi, edukacyjnymi, turystycznymi, turniejami, zawodami, konkursami itp. o znaczeniu i zasięgu powiatowym oraz ponadpowiatowym, zwanymi w dalszej części regulaminu ,,imprezami”.

 § 2. 1. Starosta Nowosolski może objąć patronatem imprezę służącą wykonaniu zadań o charakterze powiatowym oraz ponadpowiatowym sprzyjającą promocji powiatu.

2. Starosta Nowosolski nie obejmuje patronatem imprez komercyjnych.

§ 3. 1. Objęcie Patronatem Starosty Nowosolskiego, zwanego dalej ,,Patronatem” nie jest bezpośrednio związane z udzieleniem wsparcia finansowego przez Powiat Nowosolski.

2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym.

3. W zakresie sprawowanego Patronatu Starosta Nowosolski może ufundować nagrody rzeczowe oraz przekazać upominki.

§ 4. 1. Organizator imprezy ubiegający się o Patronat składa wniosek do Biura Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego, 67 – 100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3 w terminie nie krótszym niż 2 miesiące przed planowaną datą organizacji imprezy.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu .

3. Decyzję o objęciu Patronatem podejmuje Starosta Nowosolski w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.

§ 5. 1. Informacja o objęciu bądź odmowie objęcia Patronatem przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej.

2. Informacja, o których mowa w ust. 1 nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.

3. Informacja o objęciu Patronatem zamieszczana jest na stronie internetowej Powiatu Nowosolskiego.

§ 6. 1. Objęcie Patronatem określonej imprezy zobowiązuje organizatora imprezy do wizualizacji Patronatu poprzez umieszczenie symboli Powiatu Nowosolskiego oraz informacji o Patronacie w miejscu organizowania imprezy oraz materiałach informacyjno-promocyjnych np. plakatach, reklamach, zaproszeniach.

2. Treść i forma wizualizacji Patronatu podlega konsultacji z Rzecznikiem Prasowym Starosty Nowosolskiego.

§ 7. 1. Organizator imprezy składa sprawozdanie wraz z dokumentacją fotograficzną z realizacji imprezy w terminie 7 dni od jej zakończenia.

2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 8. Postanowienia niniejszego regulaminu ulegają zmianie w trybie jego uchwalenia.

Wniosek o objęcie patronatem

Sprawozdanie z imprezy