Umowa z marszałkiem na modernizację kształcenia zawodowego

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak oraz Członek Zarządu Andrzej Ogrodnik otrzymali od Marszałka Woj. Lubuskiego Elżbiety Polak umowę dotyczącą projektu pt. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego”. Projekt jest realizowany na terenie woj. lubuskiego, bierze w nim udział m.in. 11 powiatów, w tym nowosolski. W sumie do wnioskodawców trafią 172 mln zł.
Wartość projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” w ramach osi 8 Nowoczesna edukacja, działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT RPO Lubuskie 2020, to ponad 17,8 mln zł, z czego wkład własny stanowi 1,2 mln zł. Działaniami w ramach projektu objęte są szkoły z terenu powiatu kształcące zawodowo. Wparcie w ramach zadań pokrywa się z zapotrzebowaniem szkół wyrażonym w Diagnozie stanu szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim. Będzie to m.in. wsparcie dla nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej.