Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna

                                                        i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

                                                     przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczak w Nowej Soli

                                                    ul. Arciszewskiego 13, 67-100 Nowa Sól, tel 068 388 24 40, www.soswnowasol.pl,  sosw_nsol@wp.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna: kucharz, pracownik pomocniczy stolarza, introligator

Przysposobienie do pracy dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – przysposobienie do pracy
 

Zajęcia w pracowni kucharskiej

• STYPENDIA

Szkoła wypłaca uczniom stypendia semestralne jednorazowo w kwocie 200zł za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe  

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

Centrum Wolontariatu, organizuje cykliczne szkolenia dla młodzieży ze Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosolskiego w zakresie pracy w dzieckiem niepełnosprawnym

9 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku” Drużyna Pierścienia”, systematycznie odbywają się zbiórki harcerskie. Uczniowie uczestniczą w inicjatywach programowych Komendy Chorągwi ZHP w Zielonej Górze organizacja rajdów , biwaków udział w przeglądach piosenki harcerskiej

Szkolny Klub Młodego Ekologa ¬ uczestnictwo w akcjach ekologicznych: „Sprzątanie Świata” „Ratujmy Kasztanowce”, SKE współpracuje z Klubem Ekologicznym,”

Klub Olimpiad Specjalnych „Herkules „ UKS „Dziesiątka” udział uczniów w zawodach sportowych Olimpiad –Specjalnych , prowadzenie MATP- program rehabilitacyjno- treningowy zajęcia w SOSW , organizacja obozów sportowych zajęcia na przystani kajakowej, , zajęcia z lekkoatletyki , narciarstwo zjazdowe oraz judo

Szkolny Klub Europejski: współpraca ze szkołą w Oranienburgu ( Niemcy). SKE we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej oraz Punktem Informacji Europejskiej Europe –Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim organizuje lekcje europejskie , konkursy wycieczka

Szkolny Klub Miłośników Lasu – stała współpraca z Nadleśnictwem, organizuje wycieczki na ścieżki ekologiczne, organizuje corocznie wojewódzki konkurs przyrodniczo –historyczny

Kółko teatralne „Maska” przygotowuje przedstawienia na ważniejsze uroczystości szkolne i pozaszkolne, uczniowie uczestniczą w przeglądach teatralnych, udział w przeglądzie teatralnym

Szkolna Kasa Oszczędności; organizacja konkursów i warsztatów w zakresie oszczędzania , spotkania z pracownikami banku PKO

Stowarzyszenie „Radość” prowadzi grupę wolontariuszy wspierających placówkę podczas uroczystości i imprez , grupę wsparcia dla rodziców , pozyskuje fundusze na realizację projektów edukacyjnych , imprez sportowo- rekreacyjnych

Szkolny Klub PCK udział w programie edukacyjnym „Chroń dziecięce uśmiechy”, udział w zbiórce żywności „Zrób zakupy , podziel się żywnością”

Klub taneczny „Pauza” organizuje zajecia muzyczno- ruchowe , udział uczniów w warsztatach

Klub turystyczno- rekreacyjny organizowanie wycieczek jako formy pracy edukacyjnej, terapeutycznej dla zespołów edukacyjno- terapeutycznych

Samorząd Uczniowski organizuje akcję ” Góra Grosza”, obchody Dnia Patrona, przeprowadzi apele , organizuje konkursy, uroczystości szkolne

 

MOŻLIWOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Język niemiecki – na poziomie podstawowym

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
kucharz – praktyki w stołówce szkolnej w wymiarze 10 godzin tygodniowo;
– introligator/stolarz – praktyki w pracowni szkolnej w wymiarze 10 godzin tygodniowo w każdym zawodzie;
 

Warsztaty introligatorskie

• SZKOŁY PARTNERSKIE

Oranienburg – wspólna realizacja projektów edukacyjnych, spotkania w placówkach, udział w uroczystościach szkolnych

• INTERNAT

22 miejsca w internacie, pokoje 2- osobowe, sanitariaty w bardzo dobrym stanie, zaplecze kuchenne, 2 świetlice, możliwość korzystania z pracowni multimedialnej 

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

– z zakresu promocji zdrowia klasy I-III „Pięć porcji owoców i warzyw”, „Radosny Uśmiech-Radosna Przyszłość”;
– udział w programie „Zachowaj równowagę”, „Zdrowo jem, więcej wiem” (program Fundacji BOŚ);
– realizacja projektu „Witajcie w naszej bajce” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
– realizacja projektu „Szkoła promująca zdrowie” – Certyfikat wojewódzki 2017;
– projekt „I żyli długo i szczęśliwie” projekt usamodzielnia uczniów z autyzmem realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dalej razem”
 

Budynek SOSW przy ul. Ariszewskiego 13

• MOCNE STRONY SZKOŁ

– Placówka dostosowana do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych
– Wyposażona baza dydaktyczna – pracownie do zajęć zawodowych , pracownia multimedialna , pracownie do zajęć specjalistycznych , zaplecze sportowe: sala gimnastyczna i boisko. W szkole zlikwidowane są bariery komunikacyjne dla uczniów niepełnosprawnych
– Praktyczna nauka zawodu i zajęcia przysposobienia do pracy na terenie placówki
– Wykształcona i zaangażowana kadra pedagogiczna
– Działalność edukacyjna placówki wspiera Stowarzyszenie „Radość” oraz Olimpiady Specjalne –Lubuskie