Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna
i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Janusza Korczak w Nowej Soli
ul. Arciszewskiego 13, 67-100 Nowa Sól,
tel 68 388 24 40,
www.soswnowasol.pl,  sosw_nsol@wp.pl

 

• KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi dla uczniów w niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym a także z niepełno sprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem i niepełnosprawnością ruchową.
2. Szkoła Branżowa I Stopnia kształci na kierunkach pracownik pomocniczy stolarza, introligator, kucharz
3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym realizuje przysposobienie do pracy w pracowni: kucharskiej, gospodarstwa domowego, introligatorsko – poligraficznej, obróbki drewna oraz pracowni rękodzieła.

• STYPENDIA

 Placówka wypłaca uczniom stypendia semestralne jednorazowo w kwocie 200 zł za wyniki w nauce (dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną) oraz osiągnięcia sportowe, artystyczne.

• KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ W SZKOLE

  • Zajęcia sportowe dla uczniów : lekkoatletyka, kajakarstwo, narciarstwo zjazdowe
  • Zajęcia artystyczne: klub taneczny „Pauza”, kółko teatralne „Maska”,
  • Zajęcia rekreacyjne: zbiórki harcerskie, wycieczki, konkursy szkolne
    Warsztaty przyrodnicze, ekologiczne, ekonomiczne, europejskie

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe w Szkole Branżowej I Stopnia
Kucharz stołówka szkolna, introligator/ pracownik pomocniczy stolarza – praktyki w zakładach pracy
Przysposobienie do pracy w SPDP – realizowane na terenie placówki

• PARTNERZY SZKOŁY

1. Współpraca z Olimpiadami Specjalnymi – lubuskie organizacja zawodów sportowych , wyjazdy uczniów na zawody regionalne i ogólnopolskie, organizacja dodatkowych zajęć sportowych
2. Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie prowadzenia praktyk dla studentów oligofrenopedagogiki,
3. Placówka współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” w zakresie organizacji dodatkowych zajęć terapeutycznych dla uczniów z autyzmem
4. W ramach współpracy z Publicznym Ośrodkiem Terapii w Kwidzynie oraz Centrum Rozwoju Porozumiewania „Gadatek” realizujemy indywidualną edukację w zakresie komunikacji AAC
5. Współpraca z Punktem Informacji Europejskiej Europe – Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim – organizacja projektów edukacyjnych , konkursów i wycieczek.
6. Współpraca z Nadleśnictwem Nowa Sól realizacja projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych i międzyszkolnych

• INTERNAT

22 miejsca w internacie, pokoje 2- osobowe, sanitariaty w bardzo dobrym stanie, zaplecze kuchenne, 2 świetlice, możliwość korzystania z pracowni multimedialnej 

• REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PROJEKTY

– Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim
– „Razem czytamy „ projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
– Projekt edukacyjno- przyrodniczy we współpracy z Nadleśnictwem Nowa Sól „ Jezioro i las- lubimy was”
– Szkolny Klub Ekologiczny : projekt ekologiczny „Dbamy o przyrodę”
– Szkolny Klub SKO- „Oszczędzanie jest proste” we współpracy z bankiem PKO

• MOCNE STRONY SZKOŁ

1. Jesteśmy jedyną w powiecie placówką kształcenia specjalnego
2. Kształcimy na wszystkich szczeblach edukacji od przedszkola, szkoły podstawowej oraz szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy
3. Wysoko wykwalifikowana kadra angażuje się w sprawy uczniów, pomaga, wspiera i zawsze służy pomocą.
4. Aby wspierać wszechstronny rozwój każdego ucznia tworzymy indywidualne programy terapeutyczne
5. Uwzględniamy indywidualne potrzeby każdego ucznia organizując zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, wyrównawcze, socjoterapeutyczne;
6. Rozwijamy zdolności i zainteresowania uczniów poprzez różnorodne zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań; między innymi sportowe, artystyczne i rekreacyjne
7. Umożliwiamy udział w konkursach, przeglądach olimpiadach sportowych, wycieczkach oraz spotkaniach z instytucjami wspierającymi;
8. Zapewniamy podopiecznym całodobową opiekę w internacie, pobyt w świetlicy dla uczniów dojeżdżających oraz możliwość korzystania z obiadów na stołówce
9. Organizujemy praktyki zawodowe w placówce i u pracodawców, zapewniamy pomoc w zakresie doradztwa zawodowego oraz konsultacje z psychologiem i pedagogiem
10. Mamy doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną, pracownię multimedialną, zaplecze sportowe, pracownie specjalistyczne i zawodowe . Jesteśmy placówką bez barier komunikacyjnych.