Wektory życia w powiatowych szkołach

Powiat Nowosolski otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 16.720,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. poz. 64), w części dotyczącej zadania 5.5 „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych”, Priorytet V. Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja, określonego w art. 90v ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, polegającego na szkoleniu nauczycieli, w tym szczególnie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, biologów, nauczycieli wychowawców w celu przekazania przez nich zdobytej wiedzy i umiejętności podczas realizacji zajęć.

program Za życiemZadaniem zostali objęci nauczycieli jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Nowosolski.

W ramach zadania zakupiono dla nauczycieli kurs Programu  „Wektory życia”, który umożliwi zorganizowanie zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w wymiarze 12 godzin, w tym:

– w 2023 r. – 4 godzin, do dnia 31 grudnia 2023 r.,

– w 2024 r. – 8 godzin, do dnia 31 sierpnia 2024 r.