II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję II sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 24 maja 2024 r. godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Krzysztof Gąsior

Porządek obrad:

 1. Otwarcie II sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy Rady Powiatu Nowosolskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Nowosolskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosolskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli.
 16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w 2023 roku.
 17. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu i realizacji zadań wykonanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli w 2023 roku.
 18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie posiedzenia.