Sprawdź swoją wiedzę na temat prawa. Weź udział w konkursie

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS – SUM zaprasza do udziału w V Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie. Konkurs Wiedzy realizowany jest pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz we współpracy z lubuskimi powiatami.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.) z terenu woj. lubuskiego. Konkurs jest organizowany w ramach zadań publicznych zleconych przez lubuskie powiaty – gorzowski, nowosolski, międzyrzecki, słubicki, wschowski, żagański, żarski oraz miasto Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra.

Quiz wiedzy o prawie składa się z 20 pytań testowych zamkniętych.
Wśród uczestników zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego oraz laureaci szczebli powiatowych. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Zapraszamy do udziału!

Quiz wiedzy:
1. Zgłoszenia do konkursu można składać do 28 listopada 2023 r.
2. Osoby zgłoszone do konkursu otrzymają link do rozwiązania quizu do dnia 2.12.2023 r.
3. Konkurs w formie Quizu on-line będzie przeprowadzony w dniach 5-6.12.2023 r. Quiz będzie dostępny pod podanym adresem od 5 grudnia 2023 r. od godz. 9:00 do 6 grudnia 2023 r. do godz. 17:00.
4. Każdy uczestnik może tylko raz przystąpić do konkursu.
5. Uczestnik ma 1 godzinę na rozwiązanie quizu. Po upływie godziny quiz zostanie zamknięty.
6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 22 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie do konkursu należy wysłać na adres mailowy: edukacja-prawna@civis-sum.org.pl W TREŚCI MAILA WPISUJĄC DANE ZGŁOSZENIOWE UCZESTNIKA: imię i nazwisko, jego adres zamieszkania, szkołę i klasę, do której uczęszcza oraz email, na który wysłać link z dostępem do quizu.

Do maila należy załączyć zeskanowane i podpisane Oświadczenie/kartę zgłoszenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu. Maile przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględnione w konkursie. W przypadku zgłoszenia osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy uczestnika.

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie jest organizowany w celu podniesienia świadomości prawnej oraz rozwijania zainteresowania młodzieży tematyką prawną. Z pewnością przyczyni się do rozwoju osobowości, uzdolnień i zainteresowań młodzieży, a także będzie stanowił wsparcie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych.
Przesłanie maila przez osobę uprawnioną wraz z oświadczeniem/kartą zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do Konkursu, z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.

W załączeniu:

Regulamin 2023
Oswiadczenie_Karta_zgloszenia