Zmiany w PFRON dotyczące mobilności dla osób niepełnosprawnych

Program samochodowy PFRON “Mobilność osób z niepełnosprawnością” z pakietu “Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” wprowadził zmiany, mające na celu ułatwienie transportu dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

Oferta skierowana jest do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie samochodu.

Program ten zapewnia wsparcie finansowe w zakupie nowego lub używanego samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku.

17 lipca Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła bardzo ważne zmiany do programu:

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 sierpnia o godz. 10.00,
Odejście od systemu kolejności zgłoszeń na rzecz listy rankingowej i systemu punktowego preferowane osoby w wieku 465 lat oraz rodziny, w których jest
więcej osób spełniających warunki udziału w programie,

Preferowane mogą być też osoby w wieku powyżej 65 lat, jeśli są osobami zatrudnionymi lub prowadzącymi działalność gospodarczą,

W ciągu 5 lat od zawarcia umowy na dofinansowanie auta, PFRON może skontrolować beneficjenta,

Z dofinansowania nie może skorzystać osoba, która została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczoleczniczym, zakładzie pielęgnacyjno
opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie
poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.


Nabór wniosków :

Przypominamy, że wnioski składa się przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

Aby złożyć wniosek należy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany oraz adres email. Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i jest możliwe za pomocą
bankowości elektronicznej lub na stronie rządowej.

 

Wysokość dofinansowania :

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego.
Samochody osobowe dofinansujemy (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:
1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
• do kwoty 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu,
• nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
• nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%,
• nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;
2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako
pasażerem:
• do kwoty 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu,
• nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
• nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
• nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.