XXXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję XXXVI sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 24 września 2021 r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosolskiego za I półrocze 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2021 – 2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/225/2021 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Kochanowo i jeziorze Lubięcińskim.
 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie.
 12. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Jarosław Suski