XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję w formie wideokonferencji, na dzień 28 maja 2021 r. na godz. 9:00, XXXII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVI, XXVII, XXVIII, XIX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie w roku 2020 oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w roku 2020.
 6. Informacja o realizacji zadań w roku 2020 w Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli.
 7. Informacja o dofinansowaniu spółek wodnych na terenie Powiatu Nowosolskiego w roku budżetowym 2020.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2021–2035.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego, w trybie przetargowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Nowosolski nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Kochanowo i Lubięcińskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, dla którego Powiat Nowosolski pełni funkcję podmiotu tworzącego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Nowej Soli poprzez przeniesienie jej siedziby.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole II stopnia Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole II stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika uchwały nr XXX/204/2021 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
 20. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 21. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie posiedzenia.  
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski