XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 24 stycznia 2020 r. na godz. 9:00 XVII Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz /pok. 216, II piętro/. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.
 5. Przyjęcie sprawozdania Starosty Nowosolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego za rok 2019.
 6. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2020.
 7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2020.
 8. Przyjęcie planów pracy pozostałych Komisji Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2020.
 9. Informacja o realizacji planu pracy  Rady Powiatu Nowosolskiego w roku 2019.
 10. Przyjęcie sprawozdań z wykonania planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowosolskiego w roku 2019.
 11. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie posiedzenia.   
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski