LXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LXII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 08 września 2023 r., na godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Andrzej Ziarek
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie LXII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LIX, LX i LXI sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie informacji z działalności Rady Seniorów Powiatu Nowosolskiego w latach 2022 – 2023.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Konserwatora Zabytków w roku 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/348/2023 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, lokalu użytkowego numer 15 w budynku przy ulicy Witosa 18 w Nowej Soli, wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023 – 2035.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Nowosolskiego ze Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” w charakterze obserwatora.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego.
 14. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie.
 15. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Andrzej Ziarek