Pozwolenia na prace konserwatorskie, restauratorskie, badania konserwatorskie oraz badania architektoniczne

Osoby prowadzące prace konserwatorski, restauratorskie, badania konserwatorskie oraz badania architektoniczne.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych /Dz.U. z 2011 nr 165 poz. 987/:

Prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić, w zakresie specjalności określonej w dyplomie ukończenia studiów, osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych:

 1. na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub
 2. w specjalności w zakresie konserwacji zabytków

— oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

W dziedzinach nieobjętych programem ww. studiów wyższych, prace konserwatorskie, prace restauratorskie oraz badania konserwatorskie może prowadzić osoba, która posiada:

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub
 2. dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie

— oraz odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

 

Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków może kierować osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Prace o charakterze technicznym w ww. zakresie może prowadzić osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

 

Badania architektoniczne może prowadzić osoba, która:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku architektura lub
 2. posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku, w ramach którego zaliczyła przedmiot obejmujący treścią kształcenia prowadzenie badań architektonicznych, w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, lub
 3. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prowadzenia badań architektonicznych

– oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wykonywania tych badań.

 

WNIOSEK

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych /Dz.U. z 2011 nr 165 poz. 987/ wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich oraz badań architektonicznych zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
 • wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych;
 • imię, nazwisko i adres osoby prowadzącej prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania konserwatorskie albo badania architektoniczne albo oświadczenie, że wykonawca tych prac albo badań zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

 • Do wniosku należy dołączyć:
  program prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania konserwatorskie albo badania architektoniczne kwalifikacji (wykształcenie i praktyka zawodowa);
 •  dowód opłaty skarbowej.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich albo badań architektonicznych dołącza się ponadto:

 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu albo
 • zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań konserwatorskich albo badań architektonicznych, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.