Obwieszczenie PGWWP

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej
realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,
podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu, Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP II
OPDOW) w Zielonej Górze udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom
PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią
Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze,
Kontrakt 1B.6 – Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta
Krosno Odrzańskie, Zadanie 1B.6/1 – Nowa Sól etap I i II (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM).
Każdy zainteresowany może:
A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 21 lutego 2018 r.
do dnia 06 marca 2018 r. włącznie (10 dni roboczych), w siedzibie:
• Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP II
OPDOW) w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2A, 65-514 Zielona Góra, w dniach roboczych, od godziny
8:30 do 14:30,
• Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól, w dniach roboczych,
od godziny 8:30 do 13:30,
• Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, w dniach
roboczych, od godziny 8:30 do 14:30,
• Urzędu Miejskiego w Otyniu, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń, w dniach roboczych, od godziny 8:30
do 13:30,
lub poprzez stronę internetową:
• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, pod adresem: wroclaw.rzgw.gov.pl,
• Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, pod adresem: powiat-nowosolski.pl,
• Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, pod adresem: www.nowasol.pl,
• Urzędu Miejskiego w Otyniu, pod adresem: www.otyn.pl,
• Biura Koordynacji Projektu, pod adresem: www.odrapcu.pl.

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie
pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
andrzej.ziarek@wody.gov.pl, w dniach roboczych w okresie od 21 lutego 2018 r. do 06 marca 2018 r.
(włącznie).
Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Jednostka Realizująca Projekt Ochrony
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP II OPDOW) w Zielonej Górze (osoba kontaktowa: Andrzej
Ziarek, tel. (68) 452 76 00 – łączy sekretariat).
Po ww. 10-dniowym okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 07 marca 2018 r. o godzinie 17:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa
Sól, odbędzie się spotk a nie o tw arte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione będą
informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM oraz odbędzie się publiczna dyskusja
dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego
spotkania.
Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Gazeta Wyborcza –
dodatek lubuski oraz Tygodnik Krąg), wywieszenie na tablicach ogłoszeń w JRP II OPDOW w Zielonej Górze,
Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, Urzędzie Miejskim w Nowej Soli oraz Urzędzie Miejskim w Otyniu,
jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

[attachments template=small-list]