LXXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LXXIV sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 26 kwietnia 2024 r. godz. 08:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok. 216, II piętro/.
 
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
/-/ Romuald Fedorczak
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie LXXIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXXII i LXXIII Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/397/2023 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024 – 2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 roku oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Przyjęcie informacji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na temat oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie, w roku 2023.
 11. Przyjęcie sprawozdania Komendy Powiatowej Policji z działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w 2023 roku.
 12. Przyjęcie informacji o realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, w 2023 roku.
 13. Przyjęcie informacji o działaniach zarządu w sprawie hałdy odpadów niebezpiecznych w Nowej Soli oraz o realizacji rekultywacji składowisk odpadów w Mirocinie Dolnym i Bobrownikach.
 14. Przyjęcie informacji o dofinansowaniu Gminnych Spółek Wodnych działających na terenie powiatu w roku budżetowym 2023.
 15. Przyjęcie informacji Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji o inwestycjach zrealizowanych w 2023 roku.
 16. Przyjęcie informacji Powiatowego Zarządu Dróg o zadaniach zrealizowanych w roku 2023 oraz o planie remontów i modernizacji dróg na rok 2024.
 17. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie posiedzenia.
WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
/-/ Romuald Fedorczak