LXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LXXI sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 26 stycznia 2024 r. godz. 08:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli,
ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok. 216, II piętro/.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
/-/Andrzej Ziarek
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie LXXI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIV i LXIX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia wybranej firmie audytorskiej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024 – 2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
/-/Andrzej Ziarek