LXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego.

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LXX sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 22 grudnia 2023 r. godz. 08:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok. 216, II piętro/.
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
/-/Andrzej Ziarek
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie LXX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXVII i LXVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024 – 2035.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/402/2023 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego, w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Nowosolski nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskie epitafium Wolfa von Dihrn i jego żony Magdaleny należącego do kościoła pw. św. Anny w Konotopie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskie przy emporze muzycznej oraz prospekcie organowym w kościele pw. św. Anny w Broniszowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorsko –restauratorskich przy bramie oraz stalowej furcie wejścia głównego na terenie kościoła NMP w Siedlisku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskich przy tabernakulum oraz konserwacja obrazów ołtarzowych w kościele pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok.
 15. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie posiedzenia.
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
/-/Andrzej Ziarek