LXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LXVIII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 27 października 2023 r. godz. 08:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok. 216, II piętro/.
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
/-/Andrzej Ziarek
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie LXVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Informacja o funkcjonowaniu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023 – 2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
 13. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów maturalnych i  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2022/2023.
 14. Przyjęcie informacji o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych Powiatu Nowosolskiego do funkcjonowania w roku szkolnym 2023/2024.
 15. Informacja Starosty Nowosolskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2022.
 16. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych na rok 2022 złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosolskiego.
 17. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie posiedzenia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
/-/Andrzej Ziarek