LXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LXIX sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 30 listopada 2023 r. godz. 08:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok. 216, II piętro/.
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
/-/Andrzej Ziarek
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie LXIX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXIII, LXIV,LXV i LXVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie w roku 2022.
 5. Przyjęcie informacji na temat stanu środowiska w Powiecie Nowosolskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Nowosolski nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentowania Powiatu Nowosolskiego w Związku Powiatów Lubuskich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023 – 2035.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego.
 14. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
/-/Andrzej Ziarek