LXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LXIII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 25 września 2023 r., na godz. 18:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Andrzej Ziarek
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie LXIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023 – 2035.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Andrzej Ziarek