LXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E 
Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LXI sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 14 lipca 2023 r. godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący  Rady Powiatu 
/-/Andrzej Ziarek
 

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie LXI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2023 .
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego.
  5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.  
Przewodniczący  Rady Powiatu 
/-/Andrzej Ziarek