LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LX sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Andrzej Ziarek
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie LX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Nowosolski nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Andrzej Ziarek