LIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LIX sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 15 czerwca 2023 r., na godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie LIX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
  2. Przedstawienie porządku obrad. 
  3. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Nowosolskiego za 2022 rok i debata. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2022. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2022 rok. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok.
  8.  Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
  9. Sprawy różne. 
  10. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski