Konkurs na stanowisko dyrektora poradni

Zarząd Powiatu Nowosolskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli”, w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 13.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3, 67–100 Nowa Sól. O zachowaniu terminu decyduje wpływ oferty do Starostwa Powiatowego.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem bip.powiat-nowosolski.pl w zakładce „Nabór kandydatów na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych powiatu”.

 

Uzupełnienie o dodatkową informację do ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli z dnia 14 stycznia 2021 r.

 

W celu doręczenia zawiadomienia o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, zwracamy się z prośbą, aby oprócz umieszczenia na kopercie adresu zwrotnego, podać w miarę możliwości numer telefonu do kontaktu.