Doradztwo edukacyjno-zawodowe

2 marca 2017 r. organizowane były Targi edukacyjno – zawodowe. W ramach tego działania szkoły zaprezentowały swoją ofertę. Odbył się panel dyskusyjny – wykłady specjalistów poświęcone rynkowi pracy, przedsiębiorczości, konsultacje z ekspertami – cenne ze względu na możliwość indywidualnej rozmowy. Targi umożliwiły spotkanie wszystkich zainteresowanych problematyką kształcenia zawodowego podmiotów z terenu powiatu nowosolskiego. Stały się okazją do poznania osób, instytucji, wymiany doświadczeń i myśli. Pozwoliły one jeszcze lepiej poznać się wzajemnie uczniom i pracodawcom. Uczniowie zobaczyli potencjał gospodarczy firm, zapoznają się z ich potrzebami, wymogami, co jeszcze lepiej przygotuje ich do wejścia na rynek pracy.
W ramach zadania pt. doradztwo edukacyjno-zawodowego uczestnicy otrzymają indywidualne wsparcie w formie doradztwa zawodowego połączonego z coachingiem oraz szkoleniami przygotowującymi ich do wejścia na rynek pracy. Ogromną rolę odgrywają zatrudnieni w szkołach doradcy zawodowi oraz odpowiedzialny za funkcjonowanie całego doradztwa w powiecie doradca – konsultant.
Przeprowadzono diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – IPD . Diagnoza składa się z: – Badania – Indywidualny Plan Działań; – Raportu IPD. Każdy z 700 uczestników otrzymał indywidualny kod dostępu do baterii testów w celu zbadania predyspozycji osobowościowych i zawodowych, typu interpersonalnego, preferencji zawodowych radzenia sobie w sytuacjach trudnych,. Po zalogowaniu na platformie UP wypełnili testy i zadania pod nadzorem konsultanta merytorycznego. Po zakończeniu został wygenerowany wynik, który posłużył do przygotowania indywidualnego raportu dla każdego ucznia. Zrealizowano szkolenia z dostępem do platformy 1) doradztwo zawodowe – „Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny 2. Doradztwo zawodowe – „Profesjonalna rekrutacja 3. Doradztwo zawodowe – „Trening kreatywności i innowacyjności”. W ramach szkolenia 1:1wypracowano indywidualną ścieżkę rozwoju edukacyjno -zawodowego uczniów.
Ponadto w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” zostały zrealizowane następujące czynności: 1) Przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole 2) Filmy zawodów.