Aktywni niepełnosprawni

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi realizuje projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Termin realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu to 36 254 594,64 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 30 555 372, 36 PLN, co stanowi 84,28% wartości projektu.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza rozwiązań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (z uwzględnieniem warsztatów terapii zajęciowej), kolejnym etapem jest przygotowanie propozycji modyfikacji istniejących i wypracowania nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które zostaną następnie poddane pilotażowi w celu oceny zasadności ich wdrożenia i wypracowania ich optymalnego kształtu. Finalnie zostaną opracowane modyfikacje istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i nowe instrumenty w tym zakresie w formie projektów aktów prawnych lub w zakresie standardu usług asystenckich w formie projektu dokumentu.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. Modyfikacja istniejących i propozycja nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  3. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów,
  4. Modyfikacja pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej w oparciu o wyniki pilotażu,
  5. Opracowanie ostatecznej propozycji nowych instrumentów i modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz ich upowszechnienie.

Ważnym elementem projektu są konsultacje społeczne, wypowiedzenie się przede wszystkim przez osoby z niepełnosprawnościami. Organizowane są warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w konsultacje poprzez stronę https://wlaczeniespoleczne.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami zawartymi na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych