XXXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E  
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm. ) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 1 września 2017 r. na godz. 12.30 XXXVIII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65.
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 4. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Nowosolskiego w roku 2016.( płyta CD ) 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, drogi powiatowej położonej na terenie Miasta Nowa Sól – numer druku – 0520/114/2017/R. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli – numer druku – 0520/116/2017/R. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli – numer druku – 0520/117/2017/R. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli. – numer druku – 0520/118/2017/R. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie – numer druku – 0520/119/2017/R. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli – numer druku – 0520/120/2017/R. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli – numer druku – 0520/121/2017/R. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli – numer druku – 0520/122/2017/R. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie – numer druku – 0520/123/2017/R. 
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Nowej Soli – numer druku – 0520/124/2017/R. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Nowej Soli. – numer druku – 0520/125/2017/R. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Nowej Soli – numer druku – 0520/126/2017/R. 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli i zwołania jej pierwszego posiedzenia – numer druku – 0520/115/2017/R. 
 18. Informacja o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych i adwokatów na rzecz mieszkańców Powiatu Nowosolskiego w I półroczu 2017r. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego – numer druku – 0520/127/2017/R.  
 20. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
 21. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 22. Sprawy różne. 
 23. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski