XXXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz
w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję XXXIV sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 29 czerwca 2021 r. godz. 14:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski