XXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 12 stycznia 2020 r. na godz. 15:00 XXVII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, która odbędzie się w sposób zdalny. 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski 
 

Porządek obrad: 

1.Otwarcie XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli.
4.Przyjęcie Planu Pracy Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2021.
5.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6.Sprawy różne.
7.Zamknięcie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski