XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E  
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm. ) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 28 października 2016 r. na godz. 11.00 XXVI sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65. 
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 4. Informacja o wyniku finansowym oraz koncepcji rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. 
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 oraz o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych. 
 6. Podjęcie uchwały w przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Nowosolskiego – numer druku – 0520/63/2016/R. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego, w drodze przetargu nieograniczonego – numer druku – 0520/642016/R. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów – numer druku – 0520/62/2016/R. 
 9. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Nowosolskiemu. 
 10. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosolskiego. 
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 
 13. Sprawy różne. 
 14. Zamknięcie sesji.               
Przewodniczący Rady Powiatu
(-) Jarosław Suski