XLVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję XLVIII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 26 sierpnia 2022 r. godz. 09:00. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad: 

 
 1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLII, XLVI i XLVII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dróg położonych na terenie miasta Nowa Sól.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych oraz praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat nowosolski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035.
 8. Przyjęcie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 za lata 2020-2021”.
 9. Przyjęcie informacji z działalności Rady Seniorów w latach 2021-2022.
 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie.
 11. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski