XLV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E
 
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 26 stycznia 2018 r. na godz. 12.00 XLV sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65.
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XLV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2017-2025” – numer druku – 0520/147/2017/R, (płyta CD);
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie na lata 2018-2022 – numer druku – 0520/153/2018/R, (płyta CD);
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2018 – numer druku – 0520/151/2018/R;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania- numer druku – 0520/150/2018/R;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Głogowskim – numer druku – 0520/149/2018/R;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/2015 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiornikach wodnych i wodach płynących gminy Kolsko – numer druku -0520/148/2018/R;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosolskiego – numer druku – 0520/143/2017/R, (płyta CD);
 11. Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Przyszłości, Matejki, 1 Maja, Kościuszki, Grota Roweckiego, Waryńskiego i Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu i przejścia pieszo- rowerowego w Nowej Soli”. 
 12. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2018.
 13. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski