XLV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję XLV sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 26 kwietnia 2022 r. godz. 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/.    
 
Przewodniczący  Rady Powiatu 
/-/Jarosław Suski
 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2021 oraz oceny zasobów pomocy społecznej wraz z informacją o  realizacji projektów i programów społecznych, których beneficjentem był Powiat Nowosolski.
 4. Przyjęcie informacji o dofinansowaniu Gminnych Spółek Wodnych działających na terenie Powiatu Nowosolskiego w roku budżetowym 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035.
 8. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący  Rady Powiatu 
/-/Jarosław Suski