XL sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E
 
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm. ) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 29 września 2017 r. na godz. 12.00 XL sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 65.
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XL sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego za I półrocze 2017 roku. ( płyta CD)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2017 – numer druku -0520/131/2017/R;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2017-2027 – numer druku – 0520/132/2017/R:
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2017 – numer druku – 0520/133/2017:
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2017 – numer druku – 0520/134/2017;
 9. Podjęcie uchwały sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól-Miasto w celu budowy w Nowej Soli tunelu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego i podziemnego przejścia pieszo-rowerowego w ciągu ul. 1 Maja pod linią kolejową nr 273 Wrocław-Szczecin w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 Wrocław-Szczecin, ciągu ul. Targowej, ul. Topolowej, ul. Wojska Polskiego i ul. 1 Maja.- numer druku – 0520/135/2017/R;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym, stanowiących dochód Powiatu Nowosolskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa- numer druku – 0520/128/2017/R;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ………… na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli – numer druku – 0520/ 130/2017/R
 12. Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych Powiatu Nowosolskiego do funkcjonowania w roku szkolnym 2017/2018. (płyta CD)
 13. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie sesji.
Przewodniczacy Rady
/-/Jarosław Suski