XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 27 września 2019 r. na godz. 8:00 XIII Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Informacja na temat stanu ochrony środowiska w Powiecie Nowosolskim.
 5. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosolskiego za I półrocze 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok (4R).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 (4W).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadań inwestycyjnych „Modernizacja i doposażenia infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Soli” oraz „Pływalnia kryta Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/80/2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowym jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i mieszkaniowego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum  im. Włodzimierza Krukowskiego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektryk” w Nowej Soli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Włodzimierza Krukowskiego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektryk” w Nowej Soli.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektryk” w Nowej Soli.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektryk” w Nowej Soli.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie.
 22. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski