VII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VI kadencji

Z A W I A D O M I E N I E
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję na dzień 26 kwietnia 2019 r. na godz. 9:00 VII Sesję Rady Powiatu Nowosolskiego, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3 – Ratusz. 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie VII Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2018.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Informacja o dofinansowaniu spółek wodnych na terenie Powiatu Nowosolskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego – nr druku 0520/51/2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego – nr druku 0520/52/2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxx dotyczącej niewywiązania się przez dyrekcję ZSP nr 5 w Kożuchowie z zapisów regulaminu Turnieju Gier Sieciowych „CS:GO” – nr druku 0520/53/2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxx dotyczącej odmowy wykonania świadczenia przez Wielospecjalistyczny Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli oraz Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Kościuszki w Nowej Soli – nr druku 0520/54/2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxx dotyczącej funkcjonowania Oddziału Dziecięcego WS SP ZOZ w Nowej Soli – nr druku 0520/55/2019.
 12. Przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Jarosław Suski