Rusza kolejna edycja programu MALUCH+

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2021”. Na Program przeznaczono w 2021 r. kwotę do 450 mln zł.

O dofinansowanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Program „MALUCH+” składa się z 4 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

  • Moduł 1a (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • Moduł 1b (dla jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);
  • Moduł 2 (dla jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jst z udziałem wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020);
  • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc;
  • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst) – dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki.

Kwoty dofinansowania będą określone na etapie ogłoszenia wyników konkursów. W pierwszej kolejności środki będą przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jst.

Harmonogram składania ofert:

  • moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.
  • moduły 2-4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

Oferty można składać w formie pisemnej do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w następujących terminach:

  • moduł 1 – do 27 listopada 2020 r.,
  • moduły 2-4 – do 15 stycznia 2021 r.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021”.

Informacje nt. Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.