Powiat nowosolski – podróż po jednej z najpiękniejszych epok w dziejach

Muzeum Miejskie w Nowej Soli zaprasza na wystawę pt. „Dziedzictwo kulturowe renesansu w powiecie nowosolskim”, która zostanie otwarta 23 lutego 2024 roku o godzinie 17.00 w pawilonie przyrodniczym. Jest to druga ekspozycją prezentującą ślady epok historycznych w naszym regionie.

Wystawa Muzeum Miejskie - Dziedzictwo kulturowe renesansy - 23.02.2024 godz. 17.00Datowanie początków renesansu lub odrodzenia, czyli epoki w kulturze europejskiej, która nastała po okresie średniowiecza jest nadal przedmiotem dyskusji. Także koniec tej epoki nie został jeszcze do końca ustalony, gdyż w różnych częściach Europy idee renesansowe w sztuce i architekturze rozwijały się w różnych przedziałach czasowych. Generalnie przyjmuje się, że epoka ta obejmuje okres od połowy XV do początków XVII stulecia. W historiografii okres ten nazywany jest także erą nowożytną. Pomimo stosunkowo niewielkiego przedziału czasowego, który zajmuje ta epoka w dziejach, wywarła ona wielki wpływ na historię nie tylko Europy. Zbiegała się bowiem w czasie z wielkimi odkryciami geograficznymi oraz ekspansją kolonialną. Z epoką związane są nierozerwalnie prądy kulturowe humanizmu, reformacji i kontrreformacji, które wywarły ogromny wpływ na sytuację społeczną, polityczną i religijną w regionach świata zdominowanych przez Europejczyków.

Renesansowe prądy umysłowe wpłynęły na wszystkie dziedziny życia ówczesnych mieszkańców regionu. Dzisiaj świadectwem tych przemian, najłatwiej uchwytnym, pozostają ślady materialne w architekturze i sztuce. Dziedzictwo to w kolejnych epokach uległo znacznym przemianom, jednak pomimo upływu czterech stuleci ślady renesansowych budowniczych dostrzegalne są nadal w krajobrazie kulturowym regionu. W czystej postaci dostrzec je można w pomnikach nagrobnych, nielicznych niestety elementach wyposażania świątyń (dzwony, chrzcielnice, ołtarze), architekturze niektórych kościołów (np. w Miłakowie, Siedlisku, Broniszowie, Nowej Soli), budynków użyteczności publicznej (np. ratusz w Bytomiu Odrzańskim), kamienicach (w Kożuchowie), planach wiejskich rezydencji szlacheckich oraz ruinach zamków (np. w Borowie Polskim, w Siedlisku (Karolat)). Wszystkie są bardzo cenne, gdyż są świadkami jednej z ważniejszych epok w dziejach zachodniej cywilizacji.

Na wystawie podjęto próbę prezentacji zachowanych śladów epoki. Bogato ilustrowane plansze z opisami obiektów wzbogacono makietami rekonstrukcyjnymi obiektów rezydencjonalnych oraz oryginalnymi artefaktami z epoki. Część z nich wypożyczona została przez współorganizatora wystawy – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy. Unikatowym elementem ekspozycji będzie ekspozycja skarbu srebrnych monet z przełomu XVI i XVII wieku, odkrytego podczas prac archeologicznych w 2019 r. w Kożuchowie, a udostępnionego przez Fundację Archeologiczną z Zielonej Góry. Po raz pierwszy zaprezentowana zostanie także publicznie, odkryta w 2023 r. w Otyniu, kamienna płyta nagrobna z połowy XVI stulecia poświęcona zmarłemu przedwcześnie dziecku.

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Miejskim do połowy maja 2024 roku.