Powiat nie czeka na gminę i sam zleci badania odpadów na składowisku w Mirocinie Dolnym

Po spotkaniach w marcu i w czerwcu z przedstawicielami Komitetu Społecznego Mieszkańców Mirocina Dolnego, radnymi gminy Kożuchów, Burmistrzem Kożuchowa, sołtysem Mirocina Dolnego, Radnymi Powiatu Nowosolskiego, przedstawicielami urzędów i spółki, która realizuje rekultywaję, Starostwo Powiatowe po raz kolejny spotkało się z mieszkańcami, żeby omówić uciążliwości związane ze składowiskiem w Mirocinie Dolnym.

Wicestarosta W. Wrześniak rozmawiał z mieszkańcami Mirocina DolnegoStarostwo Powiatowe w Nowej Soli na początku czerwca przeprowadziło kilka kontroli w sprawie uciążliwych zapachów w Mirocinie Dolnym spowodowanych prowadzoną rekultywacją. Wicestarosta Waldemar Wrześniak spotkał się z przedstawicielem firmy, która prowadzi rekultywację i apelował o podjęcie działań minimalizujących zapachy jak np. mieszania kompostu z ziemią czy popiołem.

Wniosek mieszkańców w tej sprawie Starostwo skierowało również do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który jest organem właściwym do podjęcia działań w temacie. Na składowisku była prowadzona kontrola GIOŚ – czekamy na jej wyniki.

Problem uciążliwego zapachu w okolicy składowiska w Mirocinie Dolnym to temat, który omawiany jest już od kilku miesięcy. Mieszkańcy skarżą się, że odór czuć codziennie i nie mogą normalnie funkcjonować. Wicestarosta Waldemar Wrześniak, Członek Zarządu Andrzej Staroszczuk, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Marzena Gruchacz Grzybek spotkał się w środę 18 sierpnia z przedstawicielami Komitetu Społecznego Mieszkańców Mirocina Dolnego oraz Radną Aliną Śmigiel, aby opowiedzieć o podjętych przez Powiat działaniach.

Problem uciążliwego zapachu to nie jedyny temat, o którym dyskutowano. Podczas działań kontrolnych WIOŚ stwierdził odpady niezgodne z decyzją Starosty. W ocenie eksperckiej na dwóch ciężarówkach znajdowała się rozdrobniona mieszanina odpadów wielkogabarytowych, co jest niezgodne z zapisami dokumentu przewozowego i zapisami w systemie BDO.

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli na wniosek WIOŚ wszczęło postępowanie w sprawie naruszenia decyzji Starosty na odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami. 10 sierpnia 2021 r. na składowisku w Mirocinie Dolnym rozpoczęła się kontrola. Pracownicy starostwa kontrolują teren składowiska oraz dokumentację spółki. Ze składowiska zostaną również pobrane próby do badań laboratoryjnych. Otrzymaliśmy od Ministerstwa Środowiska i Klimatu listę akredytowanych laboratoriów. Wybraliśmy te, które prowadzą badania w zakresie gospodarowania odpadami.

 – Przygotowujemy specyfikację, która pozwoli nam wybrać najlepszą firmę, aby przeprowadzić rzetelne badania odpadów znajdujących się na składowisku. Planujemy wykonać 4-6 odwiertów na terenie składowiska – zapowiada Wicestarosta Waldemar Wrześniak. – Zgodnie z naszą z deklaracja z marca w budżecie Powiatu są zabezpieczone środki na ten cel. Wskazaniem firmy miała się zająć Gmina Kożuchów, jednak do tej pory tego nie zrobiła. Dlatego teraz zrobimy to sami – dodaje.

Ile potrwa procedura? Dziś trudno to ocenić. Starostwo jest zobowiązane do przeprowadzenia procedury zgodnie z przepisami, aby organ wyższej instancji nie miał podstaw do uchylenia decyzji. Wszystko zależy również od tego, w jakim terminie wyznaczone laboratorium będzie wstanie udostępnić wyniki.

Rozumiem Państwa obawy. Wszystkim nam zależy na tym, żeby ta rekultywacja przebiegała prawidłowo i jak najszybciej się skończyła. Zapewniam, że tak jak do tej pory mieszkańcy będą otrzymywali wszelkie informacje dotyczące prowadzonych działań Starostwa – podkreśla Wicestarosta Waldemar Wrześniak.