Ostatnia sesja Rady Powiatu Nowosolskiego V kadencji w latach 2014-2018

 W piątek 26 października, odbyła się LIII Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego na zakończenie V kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego 2014-2018.

W części uroczystej brali udział zaproszeni goście : włodarze, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Jarosław Suski, dziękując zaproszonym gościom za liczne przybycie, wręczył herbaciane róże, które symbolizują uznanie i docenienie współpracy.

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak  w swoim wystąpieniu również  dziękował radnym oraz  zaproszonym gościom za wspólne inicjatywy i współpracę, a pracownikom Starostwa m.in. za wzrost poziomu inwestycji i poprawę wizerunku Powiatu.

Na koniec części  uroczystej wyświetlono film podsumowujący działalność radnych oraz Zarządu Powiatu w latach trwania kadencji 2014-2018.

Po części uroczystej rada powiatu przystąpiła do części merytorycznej, w której przedstawiono m.in. informacje o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wyników egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2017/2018, informacje o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych Powiatu do funkcjonowania w roku szkolnym 2018/1019.

Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia „ Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 „ a także wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 oraz nr 2 w budynku przy ul. Witosa 18,  stanowiących własność Powiatu Nowosolskiego.

Rada Powiatu wyraziła jednoznaczne poparcie dla uchwały w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019.

Jednogłośnego poparcia radni udzielili także uchwale w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu nowosolskiego.

Na zakończenie sesji radni podziękowali za owocną współpracę oraz zaufanie w kadencji 2014 – 2018, natomiast radni, którzy nie otrzymali mandatu życzyli pomyślności i dalszych sukcesów na rzecz Powiatu Nowosolskiego.