Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Nowosolskim

Przedstawiamy punkty świadczenia oraz zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowosolskiego w roku 2017.

Uprawnieni do nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym):
– młodzież do 26 roku życia,
–  osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
–  osoby, które ukończyły 65 lat,
–  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
–  kombatanci,
– weterani,
–  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Pomoc prawna polega na:
–  poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
–  wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
–  pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
–  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu:
–  prawa pracy,
–  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
–  prawa cywilnego,
–  spraw karnych,
–  spraw administracyjnych,
–  ubezpieczenia społecznego,
–  spraw rodzinnych,
–  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.