LXXIII sesja (nadzwyczajna) Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LXXIII sesję (nadzwyczajną) Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 25 marca 2024 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok.216, II piętro/. 
 
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU 
/-/Andrzej Ziarek
 
Porządek obrad
  1. Otwarcie LXXIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową na lata 2024-2028.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU 
/-/Andrzej Ziarek