LXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego

Z A W I A D O M I E N I E
 
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz w oparciu o § 17 ust. 3 Statutu Powiatu Nowosolskiego zwołuję LXXII sesję Rady Powiatu Nowosolskiego na dzień 01 marca 2024 r. godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Stanisława Moniuszki 3 /pok. 216, II piętro/.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
/-/ Andrzej Ziarek
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie LXXII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXX i LXXI Sesji Rady Powiatu Nowosolskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2027.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych mieszczących się przy Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie, ul. Szprotawska 19.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /PZD/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /PUP/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /DPS/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /COPOW/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024 – 2035.
 12. Przyjęcie sprawozdania Starosty Nowosolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego za 2023 rok.
 13. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowosolski.
 14. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok.
 15. Przyjęcie informacji z realizacji planu pracy Rady Powiatu Nowosolskiego za rok 2023.
 16. Przyjęcie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowosolskiego za 2023 rok.
 17. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie posiedzenia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
/-/ Andrzej Ziarek