Kwalifikacja wojskowa 2017 w powiecie nowosolskim

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 roku na terenie powiatu nowosolskiego trwać będzie kwalifikacja wojskowa. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji będzie podobnie jak w poprzednich latach internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 „Nitki” przy ul. Wrocławskiej 33 w Nowej Soli.

Obowiązkowi stawienia się na kwalifikację podlegają:
– mężczyźni urodzeni w 1998 roku,
– mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
– osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie ca czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
– kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
– osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
• dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej dla powiatu nowosolskiego:
• miasto Nowa Sól – od 30 marca do 10 kwietnia 2017 r.;
• gmina Kolsko – 11 kwietnia 2017 r.;
• miasto i gmina Nowe Miasteczko – 12 kwietnia 2017 r.;
• miasto i gmina Bytom Odrzański – 13 kwietnia 2017 r.;
• miasto i gmina Kożuchów – od 14 – do 20 kwietnia 2017 r.;
• gmina Siedlisko – 21 kwietnia 2017 r.;
• gmina Nowa Sól – 24 kwietnia 2017 r.;
• gmina Otyń – 25 – 26 kwietnia 2017 r.;
• kobiety – 27 kwietnia 2017 r.
• zakończenie kwalifikacji – 28 kwietnia 2017 r.
Stawienie się do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe, także wtedy jeśli osoby jej podlegające nie otrzymały pisemnego wezwania, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.
W razie nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się osoby do tego zobowiązanej do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.